سرویس ها

اینستاگرام فالوور فیک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
437 فالوور ربات سرور تامکت [لغو⛔] - 11,600 تومان 50000/10 فعال
439 فالوور ربات سرور تایگر [لغو⛔] - 13,200 تومان 10000/10 فعال
438 فالوور ربات سرور اسکای [لغو⛔] - 13,600 تومان 15000/10 فعال
440 فالوور میکس سرور لنسر - 44,000 تومان 50000/20 فعال
فامیکس خدمات رایگان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
700 اینستاگرام فالوور ربات رایگان - 0 تومان 10/10 فعال
701 اینستاگرام لایک میکس رایگان - 0 تومان 20/10 فعال
703 اینستاگرام سین استوری رایگان - 0 تومان 20/20 فعال
704 تلگرام بازدید پست رایگان - 0 تومان 500/100 فعال
اینستاگرام فالوور تیک آبی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
831 فالوور اکانت تیک آبی دار [2 عدد] - 432,000 تومان 1/1 فعال
832 فالوور اکانت تیک آبی دار [3 عدد] - 656,000 تومان 1/1 فعال
833 فالوور اکانت تیک آبی دار [4 عدد] - 1,024,000 تومان 1/1 فعال
اینستاگرام فالوور میکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
706 فالوور میکس سرور ناین [لغو⛔] - 19,600 تومان 300000/10 فعال
707 فالوور میکس سرور بلک [لغو⛔] - 21,200 تومان 500000/10 فعال
708 فالوور میکس سرور تارگت - 25,600 تومان 6000/20 فعال
450 فالوور میکس سرور استار [جبران⏳] - 28,000 تومان 10000/200 فعال
709 فالوور میکس سرور آرکیو [لغو⛔] - 32,800 تومان 500000/10 فعال
442 فالوور میکس سرور فانتوم [جبران⏳] - 35,600 تومان 15000/10 فعال
443 فالوور میکس سرور راکت [جبران⏳] - 38,800 تومان 20000/20 فعال
710 فالوور میکس سرور نولان [لغو⛔] - 39,200 تومان 100000/20 فعال
441 فالوور میکس سرور میگ - 41,200 تومان 30000/100 فعال
444 فالوور میکس سرور داگلاس [لغو⛔][جبران⏳] - 42,000 تومان 100000/10 فعال
457 فالوور میکس سرور لاینر [لغو⛔] - 42,000 تومان 100000/10 فعال
711 فالوور میکس سرور جیمز - 44,800 تومان 500000/100 فعال
712 فالوور میکس سرور کربن - 46,000 تومان 500000/20 فعال
445 فالوور میکس سرور لایت [لغو⛔][جبران⏳] - 50,000 تومان 500000/100 فعال
447 فالوور میکس سرور فایر [لغو⛔][جبران⏳] - 51,600 تومان 500000/10 فعال
446 فالوور میکس سرور اسپاد [لغو⛔][جبران⏳] - 54,000 تومان 500000/10 فعال
449 فالوور میکس سرور سوخو [جبران⏳] - 55,200 تومان 200000/100 فعال
451 فالوور میکس سرور رافال [لغو⛔][جبران⏳] - 56,800 تومان 500000/10 فعال
448 فالوور میکس سرور مارتین [لغو⛔][جبران⏳] - 56,800 تومان 500000/10 فعال
455 فالوور میکس سرور سیگنال [لغو⛔][جبران⏳] - 62,000 تومان 600000/50 فعال
452 فالوور میکس سرور نیوا [لغو⛔][جبران⏳] - 67,200 تومان 10000000/50 فعال
456 فالوور میکس سرور مکس [لغو⛔][جبران⏳] - 70,000 تومان 200000/10 فعال
453 فالوور میکس سرور جت [جبران⏳] - 90,000 تومان 200000/50 فعال
454 فالوور میکس سرور هورنت [جبران⏳] - 92,000 تومان 5000000/50 فعال
اینستاگرام فالوور ربات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
705 فالوور میکس سرور گرین [لغو⛔] - 14,400 تومان 20000/50 فعال
اینستاگرام فالوور [جبران ریزش 30 روز]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
713 فالوور میکس سرور بولت [لغو⛔][جبران⏳] - 26,000 تومان 200000/10 فعال
714 فالوور میکس سرور اسپریت [لغو⛔][جبران⏳] - 58,000 تومان 50000/10 فعال
715 فالوور میکس سرور تایم [لغو⛔][جبران⏳] - 75,200 تومان 250000/20 فعال
716 فالوور میکس سرور ایندیا [لغو⛔][جبران⏳] - 82,800 تومان 250000/50 فعال
اینستاگرام فالوور [جبران ریزش 60 روز]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
717 فالوور میکس سرور دریم [لغو⛔][جبران⏳] - 65,600 تومان 300000/10 فعال
718 فالوور میکس سرور لوگان [لغو⛔][جبران⏳] - 79,600 تومان 250000/10 فعال
اینستاگرام فالوور [جبران ریزش 365 روز]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
719 فالوور میکس سرور پایتون [لغو⛔][جبران⏳] - 60,800 تومان 300000/10 فعال
اینستاگرام فالوور پرسرعت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
720 فالوور میکس سرور فالکون [لغو⛔][جبران⏳][پرسرعت🚀] - 38,000 تومان 50000/10 فعال
721 فالوور میکس سرور پیکسل [لغو⛔][جبران⏳][پرسرعت🚀] - 76,000 تومان 200000/50 فعال
722 فالوور میکس سرور هتزنر [لغو⛔][پرسرعت🚀] - 92,000 تومان 250000/10 فعال
723 فالوور میکس سرور اسپید [لغو⛔][پرسرعت 100 کا روزانه 🚀] - 128,000 تومان 350000/5000 فعال
اینستاگرام فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
460 فالوور ایرانی سرور تاپ [10% ایرانی] - 43,600 تومان 500000/100 فعال
458 فالوور ایرانی سرور سناتور [10% ایرانی] - 48,000 تومان 500000/20 فعال
459 فالوور ایرانی سرور رویال [20% ایرانی] - 64,000 تومان 5000/30 فعال
461 فالوور ایرانی سرور توربو [30% ایرانی] - 80,000 تومان 15000/50 فعال
462 فالوور ایرانی سرور نیترو [40% ایرانی] - 84,000 تومان 10000/100 فعال
830 فالوور ایرانی سرور اکسین [50% ایرانی][لغو⛔][جبران⏳] - 88,000 تومان 100000/100 فعال
724 فالوور ایرانی سرور گلد [70% ایرانی] - 180,000 تومان 10000/100 فعال
725 فالوور ایرانی سرور پلاس [90% ایرانی][لغو⛔][جبران⏳] - 272,000 تومان 5000/100 فعال
464 فالوور ایرانی سرور اختصاصی [100% ایرانی][لغو⛔][جبران⏳] - 312,000 تومان 10000/100 فعال
463 فالوور ایرانی سرور Vip [80% ایرانی][لغو⛔] - 480,000 تومان 10000/100 فعال
اینستاگرام فالوور پکیج بزرگ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
728 فالوور میکس پکیج 1 میلیون [تکمیل 20 الی 30 روز] - 92,000 تومان 1000000/1000000 فعال
727 فالوور میکس پکیج 500 کا [تکمیل 10 الی 20 روز] - 96,000 تومان 500000/500000 فعال
726 فالوور میکس پکیج 100 کا [تکمیل 5 الی 10 روز] - 100,000 تومان 100000/100000 فعال
اینستاگرام لایک میکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
466 لایک میکس سرور هورنت - 3,396 تومان 5000/10 فعال
465 لایک میکس سرور تایگر [لغو⛔] - 5,200 تومان 100000/10 فعال
478 لایک میکس سرور سیگنال [لغو⛔] - 5,600 تومان 100000/10 فعال
474 لایک میکس سرور فانتوم [لغو⛔] - 5,720 تومان 300000/10 فعال
730 لایک میکس سرور بلک [لغو⛔] - 6,000 تومان 300000/10 فعال
731 لایک میکس سرور دریم [لغو⛔] - 6,400 تومان 50000/10 فعال
467 لایک میکس سرور فایر [لغو⛔] - 6,800 تومان 250000/50 فعال
471 لایک میکس سرور اسپریت [لغو⛔] - 7,200 تومان 200000/10 فعال
469 لایک میکس سرور میگ [لغو⛔] - 7,600 تومان 100000/10 فعال
472 لایک میکس سرور راکت [لغو⛔] - 8,400 تومان 300000/10 فعال
468 لایک میکس سرور لاینر [لغو⛔] - 9,200 تومان 100000/10 فعال
477 لایک میکس سرور مکس [لغو⛔] - 10,400 تومان 20000/10 فعال
476 لایک میکس سرور بولت [لغو⛔] - 11,600 تومان 250000/10 فعال
473 لایک میکس سرور سوخو [لغو⛔] - 12,000 تومان 30000/10 فعال
470 لایک میکس سرور استار [لغو⛔] - 14,400 تومان 15000/50 فعال
479 لایک میکس سرور نیوا [لغو⛔] - 14,800 تومان 25000/50 فعال
475 لایک میکس سرور تامکت [لغو⛔] - 15,200 تومان 50000/10 فعال
732 لایک میکس سرور اسکای [لغو⛔] - 15,600 تومان 5000/50 فعال
اینستاگرام لایک [جبران ریزش 30 روز]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
733 لایک میکس سرور رایان [لغو⛔][جبران⏳] - 10,000 تومان 500000/10 فعال
739 لایک میکس سرور گریس [لغو⛔][جبران⏳] - 10,800 تومان 20000/10 فعال
734 لایک میکس سرور ویکتوریا [لغو⛔][جبران⏳] - 11,200 تومان 30000/10 فعال
735 لایک میکس سرور جولیا [لغو⛔][جبران⏳] - 15,200 تومان 250000/10 فعال
738 لایک میکس سرور هارپر [لغو⛔][جبران⏳] - 16,400 تومان 5000/50 فعال
736 لایک میکس سرور تیلور [لغو⛔][جبران⏳] - 20,000 تومان 100000/10 فعال
737 لایک میکس سرور کندی [لغو⛔][جبران⏳] - 20,400 تومان 200000/10 فعال
اینستاگرام لایک خودکار
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
740 لایک خودکار سرور فانتوم [لغو⛔] - 8,400 تومان 300000/10 فعال
741 لایک خودکار سرور فایر [لغو⛔] - 11,600 تومان 200000/10 فعال
742 لایک خودکار سرور سیگنال [لغو⛔] - 14,800 تومان 100000/10 فعال
743 لایک خودکار سرور نیوا [لغو⛔][جبران⏳] - 20,400 تومان 50000/10 فعال
اینستاگرام لایک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
480 لایک ایرانی سرور اکسین [20% ایرانی] - 15,600 تومان 5000/100 فعال
481 لایک ایرانی سرور رویال [20% ایرانی] - 16,800 تومان 50000/100 فعال
488 لایک ایرانی سرور تاپ [20% ایرانی] - 18,400 تومان 500000/100 فعال
485 لایک ایرانی سرور گلد [50% ایرانی][لغو⛔] - 20,000 تومان 50000/50 فعال
483 لایک ایرانی سرور توربو [20% ایرانی] - 26,000 تومان 50000/10 فعال
482 لایک ایرانی سرور نیترو [40% ایرانی] - 27,200 تومان 15000/50 فعال
484 لایک ایرانی سرور الماس [60% ایرانی][لغو⛔][جبران⏳] - 28,000 تومان 50000/50 فعال
486 لایک ایرانی سرور پلاس [100% ایرانی] - 64,000 تومان 2000/100 فعال
487 لایک واقعی ایرانی سرور Vip [100% ایرانی][لغو⛔] - 600,000 تومان 10000/100 فعال
اینستاگرام بازدید ویدیو خودکار
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
745 بازدید ویدیو خودکار سرور فانتوم [Reels] - 6,000 تومان 10000000/500 فعال
746 بازدید ویدیو خودکار سرور فایر [Video+Reel+IGTV] - 11,600 تومان 50000000/25 فعال
747 بازدید ویدیو خودکار سرور سیگنال [Video+Reel+IGTV] - 12,800 تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام بازدید ویدیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
491 بازدید ویدیو سرور هورنت [Reels] - 1,160 تومان 10000000/1000 فعال
489 بازدید ویدیو سرور میگ [Reels] - 1,400 تومان 1000000000/1000 فعال
502 بازدید ویدیو سرور نیترو [لغو⛔][Video+Reel+IGTV] - 1,600 تومان 50000000/500 فعال
500 بازدید ویدیو سرور رویال [Reels][لغو⛔] - 1,800 تومان 10000000/500 فعال
499 بازدید ویدیو سرور استار [Reels] - 2,200 تومان 100000000/100 فعال
490 بازدید ویدیو سرور مارتین [Reels][لغو⛔] - 2,800 تومان 10000000/100 فعال
493 بازدید ویدیو سرور تامکت [Video+Reel+IGTV][لغو⛔] - 3,200 تومان 10000000/100 فعال
496 بازدید ویدیو سرور بولت [Video+Reel+IGTV] - 4,000 تومان 100000000/100 فعال
498 بازدید ویدیو سرور فایر [Video+Reel+IGTV] - 4,400 تومان 10000000/100 فعال
501 بازدید ویدیو سرور فالکون [Reels] - 6,000 تومان 10000000/100 فعال
492 بازدید ویدیو سرور مکس [Reels] - 6,400 تومان 10000000/100 فعال
497 بازدید ویدیو سرور راکت [Video+Reel+IGTV] - 7,600 تومان 50000000/100 فعال
494 بازدید ویدیو سرور پلاس [Video+Reel+IGTV] - 11,600 تومان 50000000/25 فعال
503 بازدید ویدیو سرور توربو [Video+Reel+IGTV] - 12,800 تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام کامنت ایموجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
760 کامنت میکس ایموجی منفی سرور تامکت [🤢😡] - 90,000 تومان 100000/10 فعال
759 کامنت میکس ایموجی سرور اسپریت [لغو⛔][آنی🚀] - 220,000 تومان 10000/10 فعال
757 کامنت میکس ایموجی منفی سرور راکت [لغو⛔][👎🏼🤢😡] - 232,000 تومان 100000/10 فعال
758 کامنت ایموجی رندم سرور نیترو [آنی🚀] - 240,000 تومان 200000/5 فعال
اینستاگرام کامنت تیک آبی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
763 کامنت رندوم توسط اکانت تیک آبی 2 کامنت + لایک - 80,000 تومان 1/1 فعال
764 کامنت رندوم توسط اکانت تیک آبی 3 کامنت + لایک - 104,000 تومان 1/1 فعال
765 کامنت رندوم توسط اکانت تیک آبی 4 کامنت + لایک - 132,000 تومان 1/1 فعال
766 کامنت رندوم توسط اکانت تیک آبی 5 کامنت + لایک - 144,000 تومان 1/1 فعال
اینستاگرام بازدید استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
504 فالوور میکس سرور اسکات - 18,800 تومان 4000/100 فعال
506 بازدید تمام استوری ها سرور الماس - 26,000 تومان 10000/10 فعال
748 بازدید تمام استوری ها سرور توربو [لغو⛔] - 28,800 تومان 10000/10 فعال
749 بازدید تمام استوری ها سرور نیترو + لایک [واقعی💎] - 180,000 تومان 15000/10 فعال
اینستاگرام آمار استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
507 ایمپریشن استوری [Story Impressions] - 10,400 تومان 1000000/200 فعال
508 پروفایل ویزیت استوری [Story Profile Visits] - 28,000 تومان 50000/100 فعال
509 رای نظرسنجی استوری پاسخ یک [Story Poll Votes 1] - 29,200 تومان 1000/100 فعال
510 رای نظرسنجی استوری پاسخ دو [Story Poll Votes 2] - 29,200 تومان 1000/100 فعال
511 رای نظرسنجی استوری | گزینه بله [Story Poll Votes Yes] - 30,000 تومان 100000/100 فعال
512 رای نظرسنجی استوری | گزینه خیر [Story Poll Votes No] - 30,000 تومان 100000/100 فعال
513 لایک استوری [Story Likes] - 45,200 تومان 100000/100 فعال
514 شییر استوری [Story Shares] - 57,600 تومان 10000000/100 فعال
750 اسلایدر استوری [Story Slider] - 57,600 تومان 1000000/100 فعال
515 کلیک استوری [Story Url Click] - 102,800 تومان 250000/100 فعال
516 افزایش همه آمار استوری + Imp + Pvisit + Share + Next + Exit - 102,800 تومان 1000000/100 فعال
روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
775 بازدید ایرانی روبیکا [واقعی💎][آنی🚀] - 40,000 تومان 10000/25 فعال
776 لایک ایرانی روبیکا [واقعی💎][آنی🚀] - 56,000 تومان 10000/25 فعال
777 فالوور ایرانی روبیکا [واقعی💎][آنی🚀] - 120,000 تومان 10000/25 فعال
778 ممبر کانال ایرانی روبیکا [واقعی💎][آنی🚀] - 340,000 تومان 10000/100 فعال
تلگرام ممبر میکس کانال / گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
779 ممبر میکس کانال / گروه سرور بلک [لغو⛔] - 72,000 تومان 30000/100 فعال
780 ممبر میکس کانال / گروه سرور اسپریت [لغو⛔] - 216,000 تومان 300000/10 فعال
781 ممبر میکس کانال / گروه سرور اکسین [جبران⏳][لغو⛔] - 240,000 تومان 500000/10 فعال
اینستاگرام کامنت میکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
519 فالوور میکس سرور کپچر - 28,800 تومان 5000/50 فعال
520 فالوور میکس سرور مارکو [جبران⏳] - 52,000 تومان 200000/100 فعال
518 فالوور میکس سرور اسمارت [جبران⏳] - 56,800 تومان 1000000/10000 فعال
521 فالوور میکس سرور تارگت [لغو⛔][جبران⏳] - 59,600 تومان 1000000/10 فعال
517 کامنت میکس ایموجی مثبت سرور تامکت [😍❤️] - 90,000 تومان 100000/10 فعال
525 کامنت انگلیسی رندوم سرور تامکت [آنی🚀] - 90,000 تومان 100000/10 فعال
751 کامنت میکس دلخواه سرور تامکت [آنی🚀] - 90,000 تومان 100000/10 فعال
754 کامنت میکس رندوم سرور تامکت [آنی🚀] - 90,000 تومان 100000/10 فعال
752 کامنت میکس دلخواه سرور راکت [آنی🚀] - 100,000 تومان 5000/10 فعال
753 کامنت میکس رندوم سرور سیگنال [آنی🚀] - 160,000 تومان 10000/50 فعال
756 کامنت میکس دلخواه سرور سیگنال [آنی🚀] - 220,000 تومان 10000/10 فعال
523 کامنت میکس ایموجی مثبت سرور راکت [لغو⛔][😍❤️👍🏼] - 232,000 تومان 100000/10 فعال
755 کامنت میکس رندوم سرور توربو [آنی🚀] - 240,000 تومان 200000/5 فعال
تلگرام ممبر ایرانی کانال / گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
782 ممبر ایرانی کانال / گروه سرور پلاس - 140,000 تومان 6000/500 فعال
783 ممبر ایرانی کانال / گروه سرور گلد - 160,000 تومان 100000/500 فعال
784 ممبر ایرانی کانال / گروه سرور الماس - 200,000 تومان 120000/500 فعال
تلگرام بازدید تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
785 بازدید پست سرور مکس - 260 تومان 100000000/100 فعال
786 بازدید پست سرور مارتین - 640 تومان 10000000/1000 فعال
تلگرام بازدید خودکار پست آینده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
787 بازدید خودکار 5 پست جدید - 5,200 تومان 1000000/100 فعال
788 بازدید خودکار 10 پست جدید - 8,400 تومان 1000000/100 فعال
789 بازدید خودکار 30 پست جدید - 23,600 تومان 1000000/100 فعال
790 بازدید خودکار 50 پست جدید - 45,200 تومان 1000000/100 فعال
791 بازدید خودکار 100 پست جدید - 88,000 تومان 1000000/100 فعال
792 بازدید خودکار 500 پست جدید - 440,000 تومان 1000000/100 فعال
اینستاگرام کامنت ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
528 کامنت ایرانی ایموجی سرور نیترو پلاس [آنی🚀] - 108,000 تومان 50000/10 فعال
529 کامنت ایرانی رندوم سرور توربو [آنی🚀] - 160,000 تومان 10000/50 فعال
527 کامنت ایرانی دلخواه سرور توربو [آنی🚀] - 220,000 تومان 10000/10 فعال
526 کامنت ایرانی ایموجی سرور نیترو [آنی🚀] - 240,000 تومان 200000/5 فعال
761 کامنت ایرانی با متن انگلیسی رندوم [آنی🚀] - 240,000 تومان 200000/5 فعال
762 کامنت ایرانی دلخواه سرور اختصاصی [آنی🚀] - 300,000 تومان 1000/10 فعال
اینستاگرام لایک کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
767 لایک کامنت سرور فایر - 152,000 تومان 10000/50 فعال
اینستاگرام بازدید لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
531 بازدید لایو سرور توربو [15 دقیقه] - 480,000 تومان 5000/100 فعال
532 بازدید لایو سرور توربو [30 دقیقه] - 880,000 تومان 10000/100 فعال
533 بازدید لایو سرور توربو [60 دقیقه] - 1,440,000 تومان 10000/100 فعال
768 بازدید لایو سرور توربو [90 دقیقه] - 2,120,000 تومان 10000/100 فعال
769 بازدید لایو سرور توربو [120 دقیقه] - 2,920,000 تومان 10000/100 فعال
اینستاگرام سیو پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
536 سیو پست سرور الماس - 15,200 تومان 30000/100 فعال
770 سیو پست سرور پلاس [Emergency] - 60,000 تومان 3000/5 فعال
اینستاگرام شییر پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
537 شییر پست سرور توربو [آنی🚀] - 26,800 تومان 5000000/100 فعال
771 شییر پست سرور نیترو [لغو⛔] - 31,600 تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام ریچ ایمپریشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
538 ایمپریشن سرور مارتین - 5,200 تومان 10000000/500 فعال
539 ایمپریشن سرور فانتوم - 9,200 تومان 5000000/100 فعال
540 ایمپریشن + ریچ + پروفایل ویزیت سرور تامکت - 9,600 تومان 1000000/100 فعال
542 ایمپریشن + ریچ سرور سیگنال - 10,000 تومان 1000000/100 فعال
543 ایمپریشن + ریچ + پروفایل ویزیت سرور فایر - 10,400 تومان 1000000/100 فعال
547 ایمپریشن سرور نیترو - 10,400 تومان 5000000/100 فعال
541 ایمپریشن + ریچ سرور راکت [لغو⛔] - 11,600 تومان 1000000/10 فعال
545 ایمپریشن + ریچ سرور توربو [لغو⛔] - 15,200 تومان 1000000/100 فعال
546 ایمپریشن + ریچ سرور تاپ - 16,400 تومان 20000/50 فعال
544 پروفایل ویزیت سرور مکس - 21,200 تومان 5000000/100 فعال
548 ایمپریشن + ریچ سرور گلد [لغو⛔] - 27,600 تومان 200000/100 فعال
551 ایمپریشن + پروفایل ویزیت سرور الماس - 32,000 تومان 5000000/100 فعال
549 ایمپریشن + پروفایل ویزیت سرور اکسین [لغو⛔] - 38,000 تومان 5000000/100 فعال
550 ایمپریشن + پروفایل ویزیت سرور پلاس - 43,200 تومان 5000000/100 فعال
تلگرام شییر پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
804 شییر پست تلگرام سرور فایر [لغو⛔] - 12,800 تومان 100000/10 فعال
805 شییر پست تلگرام سرور سیگنال [لغو⛔] - 12,800 تومان 10000/10 فعال
806 شییر پست تلگرام سرور مکس [لغو⛔] - 12,800 تومان 10000/10 فعال
تلگرام گروه به گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
807 انتقال ممبر گروه به گروه تلگرام [فقط ایران] - 420,000 تومان 2000/500 فعال
808 انتقال ممبر گروه به گروه تلگرام [جهانی] - 1,820,000 تومان 2000/500 فعال
یوتیوب ویدیو کوتاه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
811 لایک ویدیو کوتاه یوتیوب [جبران⏳] - 180,000 تومان 100000/10 فعال
یوتیوب کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
812 کامنت دلخواه یوتیوب سرور توربو - 388,000 تومان 100000/10 فعال
813 کامنت ایموجی یوتیوب سرور توربو - 760,000 تومان 10000/10 فعال
اینستاگرام اسکراپ دیتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
552 استخراج آیدی فالوورهای پیج هدف [User Followers] - 39,200 تومان 1000000/5000 فعال
553 استخراج آیدی فالووینگ های پیج هدف [User Followings] - 39,200 تومان 1000000/500 فعال
554 استخراج آیدی لایک کنندگان پست هدف [Likes] - 39,200 تومان 1000000/500 فعال
555 استخراج آیدی کامنت کنندگان پست هدف [Commets] - 39,200 تومان 1000000/500 فعال
557 استخراج آیدی لوکیشن دلخواه [Location] - 39,200 تومان 1000000/3000 فعال
تیک تاک شییر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
816 شییر پست تیک تاک سرور نیترو - 88,000 تومان 10000000/100 فعال
ساندکلود فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
818 فالوور ساندکلود سرور هتزنر [High Quality] - 320,000 تومان 15000/100 فعال
ساندکلود لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
819 لایک ساندکلود سرور مارتین [Soundcloud Likes] - 288,000 تومان 25000/20 فعال
دیسکورد ممبر آفلاین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
820 ممبر آفلاین سرور نیترو [Highest Quality] - 1,480,000 تومان 52000/50 فعال
821 ممبر آفلاین سرور توربو [Highest Quality] - 1,520,000 تومان 50000/500 فعال
اینستاگرام منشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
558 منشن فالوورهای پیج هدف سرور راکت [User Followers] - 300,000 تومان 1000000/1000 فعال
559 منشن آیدی های دلخواه سرور راکت [Costum List] - 300,000 تومان 1000000/1000 فعال
772 منشن آیدی های دلخواه سرور نیترو [Costum List] - 560,000 تومان 1000000/50 فعال
773 منشن آیدی های دلخواه سرور توربو [Costum List] - 560,000 تومان 100000000/200 فعال
774 منشن فالوورهای پیج هدف سرور توربو [User Followers] - 720,000 تومان 1000000/100 فعال
دیسکورد ممبر آنلاین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
822 ممبر آنلاین سرور توربو [For 1 Month] - 6,000,000 تومان 21000/100 فعال
اینستاگرام دایرکت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
560 دایرکت به آیدی های دلخواه [Costum List] - 1,320,000 تومان 500000/500 فعال
دیسکورد درخواست دوستی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
823 فالوور اکانت تیک آبی دار [1 عدد] - 224,000 تومان 1/1 فعال
اینستاگرام هایلایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
561 بازدید هایلایت ها سرور توربو - 288,000 تومان 100000/20 فعال
وب سایت ترافیک ایران
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
اینستاگرام گزارش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
562 گزارش خودآزاری و اختلالات روانی [لغو⛔] - 260,000 تومان 10000/1000 فعال
563 گزارش کلاهبرداری و ارتشاء [لغو⛔] - 260,000 تومان 10000/1000 فعال
564 گزارش فروش محصولات غیرقانونی [لغو⛔] - 260,000 تومان 10000/1000 فعال
565 گزارش موارد برهنگی و مستحجن [لغو⛔] - 260,000 تومان 10000/1000 فعال
566 گزارش تهدید یا آزار و اذیت دیگران [لغو⛔] - 260,000 تومان 10000/1000 فعال
567 گزارش نهادهای خشن و یا خطرناک [لغو⛔] - 260,000 تومان 10000/1000 فعال
تلگرام ممبر کانال / گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
575 ممبر میکس کانال / گروه سرور سیگنال - 112,000 تومان 25000/500 فعال
573 ممبر ایرانی کانال / گروه سرور توربو - 130,000 تومان 50000/500 فعال
569 ممبر میکس کانال / گروه سرور فانتوم - 132,000 تومان 30000/500 فعال
571 ممبر میکس کانال / گروه سرور راکت - 148,000 تومان 40000/500 فعال
568 ممبر میکس کانال / گروه سرور تامکت [لغو⛔] - 172,000 تومان 50000/50 فعال
570 ممبر میکس کانال / گروه سرور مکس [لغو⛔] - 192,000 تومان 45000/10 فعال
572 ممبر میکس کانال / گروه سرور فایر [جبران⏳] - 220,000 تومان 50000/100 فعال
574 ممبر میکس کانال / گروه سرور تاپ - 232,000 تومان 40000/100 فعال
تلگرام بازدید پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
577 بازدید پست سرور سیگنال - 220 تومان 100000000/1000 فعال
579 بازدید پست سرور فایر - 280 تومان 100000000/100 فعال
576 بازدید پست سرور فانتوم - 320 تومان 10000000/1000 فعال
578 بازدید پست سرور راکت - 752 تومان 100000000/100 فعال
582 بازدید 5 پست آخر سرور نیترو - 1,600 تومان 10000000/10 فعال
580 بازدید پست سرور نیترو [لغو⛔] - 2,040 تومان 500000/1000 فعال
581 بازدید پست سرور توربو - 4,400 تومان 300000/50 فعال
583 بازدید 10 پست آخر سرور نیترو - 4,800 تومان 10000000/10 فعال
584 بازدید 20 پست آخر سرور نیترو - 10,000 تومان 10000000/10 فعال
585 بازدید 50 پست آخر سرور نیترو - 20,000 تومان 10000000/10 فعال
586 بازدید 100 پست آخر سرور نیترو - 33,200 تومان 10000000/10 فعال
تلگرام ری اکشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
587 ری اکشن (👍) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 4,800 تومان 1000000/15 فعال
793 ری اکشن های مثبت (👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻) + بازدید پست [لغو⛔] - 4,800 تومان 1000000/15 فعال
588 ری اکشن (👎) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 4,800 تومان 1000000/15 فعال
794 ری اکشن های منفی (👎😁🤮🤔🤯💩🤬) + بازدید پست [لغو⛔] - 4,800 تومان 1000000/15 فعال
591 ری اکشن های مثبت (👍🤩🎉🔥❤️) + بازدید پست [لغو⛔] - 5,200 تومان 1000000/15 فعال
592 ری اکشن های منفی (👎😁😢💩) + بازدید پست [لغو⛔] - 5,200 تومان 1000000/15 فعال
590 ری اکشن (🔥) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 6,000 تومان 1000000/15 فعال
589 ری اکشن (❤️) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 6,000 تومان 1000000/15 فعال
795 ری اکشن (❤️‍🔥) + بازدید پست تلگرام - 6,000 تومان 1000000/15 فعال
796 ری اکشن (👌🏻) + بازدید پست تلگرام - 6,000 تومان 1000000/15 فعال
797 ری اکشن (😍) + بازدید پست تلگرام - 6,000 تومان 1000000/15 فعال
798 ری اکشن (💯) + بازدید پست تلگرام - 6,000 تومان 1000000/15 فعال
594 ری اکشن (😁) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 8,000 تومان 1000000/15 فعال
595 ری اکشن (😢) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 8,000 تومان 1000000/15 فعال
799 ری اکشن (🎉) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 8,000 تومان 1000000/15 فعال
800 ری اکشن (🤩) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 8,000 تومان 1000000/15 فعال
801 ری اکشن (😱) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 8,000 تومان 1000000/15 فعال
802 ری اکشن (💩) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 8,000 تومان 1000000/15 فعال
803 ری اکشن (🤮) + بازدید پست تلگرام [لغو⛔] - 8,000 تومان 1000000/15 فعال
593 بازدید لایو سرور توربو [180 دقیقه] - 4,400,000 تومان 10000/100 فعال
تلگرام نظرسنجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
596 نظرسنجی سرور راکت - 72,000 تومان 300000/10 فعال
598 نظرسنجی سرور توربو [لغو⛔] - 72,000 تومان 500000/15 فعال
597 نظرسنجی سرور نیترو - 76,000 تومان 100000/10 فعال
تلگرام کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
601 کامنت رندوم انگلیسی + بازدید سرور توربو [لغو⛔] - 428,000 تومان 5000/10 فعال
599 کامنت رندوم ایرانی و عربی + بازدید سرور نیترو [لغو⛔] - 436,000 تومان 1300/20 فعال
600 کامنت رندوم انگلیسی + بازدید سرور نیترو [لغو⛔] - 436,000 تومان 1200/20 فعال
602 کامنت دلخواه تلگرام سرور توربو - 3,360,000 تومان 5000/10 فعال
یوتیوب سابسکرایب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
603 سابسکرایب یوتیوب سرور فانتوم [لغو⛔] - 580,000 تومان 1000/10 فعال
605 سابسکرایب یوتیوب سرور نیترو + Views + Likes [جبران⏳] - 1,040,000 تومان 15000/50 فعال
606 سابسکرایب یوتیوب سرور راکت [جبران⏳] - 1,120,000 تومان 100000/100 فعال
604 سابسکرایب یوتیوب سرور فایر [جبران⏳] - 1,200,000 تومان 200000/50 فعال
607 سابسکرایب یوتیوب سرور توربو [جبران⏳] - 1,600,000 تومان 300000/100 فعال
809 سابسکرایب یوتیوب سرور سیگنال [جبران⏳] - 1,840,000 تومان 100000/50 فعال
یوتیوب بازدید ویدیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
608 بازدید ویدیو یوتیوب سرور فانتوم - 48,000 تومان 100000/500 فعال
610 بازدید ویدیو یوتیوب سرور سیگنال - 64,000 تومان 10000/1000 فعال
609 بازدید ویدیو یوتیوب سرور مکس - 128,000 تومان 500000/150 فعال
611 بازدید ویدیو یوتیوب سرور نیترو [لغو⛔][جبران⏳] - 216,000 تومان 1000000/100 فعال
612 بازدید ویدیو یوتیوب سرور توربو [جبران⏳][آنی🚀] - 260,000 تومان 100000000/1000 فعال
810 بازدید ویدیو یوتیوب سرور الماس [جبران⏳][آنی🚀] - 288,000 تومان 10000000/25000 فعال
یوتیوب لایک / دیس لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
614 لایک ویدیو یوتیوب سرور فایر - 60,000 تومان 10000/10 فعال
615 لایک ویدیو یوتیوب سرور سیگنال [جبران⏳][آنی🚀] - 128,000 تومان 500000/10 فعال
616 لایک ویدیو یوتیوب سرور توربو [جبران⏳][آنی🚀] - 140,000 تومان 20000/10 فعال
613 بازدید ویدیو کوتاه یوتیوب [جبران⏳] - 200,000 تومان 10000000/100 فعال
تیک تاک فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
617 فالوور میکس تیک تاک سرور فانتوم - 388,000 تومان 50000/100 فعال
814 فالوور میکس تیک تاک سرور تامکت [جبران⏳] - 472,000 تومان 10000/100 فعال
618 فالوور میکس تیک تاک سرور توربو [لغو⛔][جبران⏳] - 1,258,128 تومان 50000/10 فعال
619 فالوور میکس تیک تاک سرور نیترو [لغو⛔][جبران⏳] - 1,682,764 تومان 10000/5 فعال
تیک تاک لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
621 لایک تیک تاک سرور تامکت [لغو⛔] - 46,164 تومان 20000/10 فعال
815 لایک تیک تاک سرور فانتوم - 52,000 تومان 20000/100 فعال
622 لایک تیک تاک سرور نیترو [لغو⛔] - 142,580 تومان 50000/10 فعال
620 لایک تیک تاک سرور توربو [لغو⛔][جبران⏳] - 160,000 تومان 50000/20 فعال
تیک تاک بازدید
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
625 بازدید تیک تاک سرور تامکت [لغو⛔] - 480 تومان 10000000/1000 فعال
624 بازدید تیک تاک سرور توربو - 880 تومان 10000000/100 فعال
623 بازدید تیک تاک سرور نیترو - 1,120 تومان 10000000/1000 فعال
تیک تاک کامنت / شییر / سیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
628 سیو پست تیک تاک سرور نیترو [جبران⏳] - 40,000 تومان 50000/50 فعال
629 سیو پست تیک تاک سرور توربو [جبران⏳] - 75,712 تومان 1000000/100 فعال
630 لایک کامنت تیک تاک - 112,000 تومان 5000/50 فعال
627 دانلود ویدیو تیک تاک [جبران⏳] - 240,000 تومان 10000/50 فعال
626 شییر پست تیک تاک سرور توربو [جبران⏳] - 300,000 تومان 100000/30 فعال
631 کامنت ایموجی تیک تاک - 920,000 تومان 20000/10 فعال
632 کامنت دلخواه تیک تاک - 920,000 تومان 20000/10 فعال
اسپاتیفای فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
633 فالوور میکس اسپاتیفای سرور سیگنال [Followers/User/Artist/Podcast] - 18,000 تومان 1000000/100 فعال
634 فالوور پلی لیست اسپاتیفای سرور نیترو [Spotify Playlist Followers] - 52,000 تومان 100000000/20 فعال
817 فالوور آرتیست اسپاتیفای سرور نیترو [Spotify User Followers] - 52,000 تومان 100000000/20 فعال
اسپاتیفای پلی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
635 پلی اسپاتیفای سرور فانتوم [Free Plays] - 40,000 تومان 1000000000/1000 فعال
636 پلی اسپاتیفای سرور راکت [Premium Plays] - 100,000 تومان 1000000/1000 فعال
637 پلی اسپاتیفای سرور نیترو [آنی🚀] - 168,000 تومان 100000000/1000 فعال
638 پلی اسپاتیفای سرور توربو [آنی🚀] - 264,000 تومان 10000000/1000 فعال
اسپاتیفای شنونده ماهیانه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
639 شنونده ماهیانه اسپاتیفای سرور نیترو [Smooth] - 340,000 تومان 50000/500 فعال
640 شنونده ماهیانه اسپاتیفای سرور توربو [USA] - 720,000 تومان 1000000/20 فعال
اسپاتیفای سرچ پلی / سیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
644 سیو اسپاتیفای سرور مکس [Track/Album] - 18,000 تومان 100000000/20 فعال
645 سیو اسپاتیفای سرور توربو [Track/Album] - 100,000 تومان 100000000/20 فعال
642 سرچ پلی اسپاتیفای Free - 128,000 تومان 10000000/1000 فعال
643 سرچ پلی اسپاتیفای Premium - 140,000 تومان 10000000/1000 فعال
ساندکلود
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
646 پلی ساندکلود سرور فانتوم [Soundcloud Plays] - 2,640 تومان 100000000/100 فعال
647 پلی ساندکلود سرور فایر [High Quality] - 3,680 تومان 1000000000/1000 فعال
651 پلی ساندکلود سرور راکت [Fast Plays] - 5,600 تومان 100000000/100 فعال
648 لایک ساندکلود سرور مکس [Soundcloud Likes] - 280,000 تومان 10000/100 فعال
649 فالوور ساندکلود سرور نیترو [Mix] - 280,000 تومان 10000/100 فعال
650 فالوور ساندکلود سرور توربو [High Quality] - 288,000 تومان 2000/20 فعال
توییتر فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
653 فالوور میکس توییتر سرور مارتین - 112,000 تومان 50000/250 فعال
652 فالوور میکس توییتر سرور فانتوم - 143,136 تومان 50000/10 فعال
654 فالوور میکس توییتر سرور فایر [جبران⏳] - 155,148 تومان 40000/200 فعال
656 فالوور میکس توییتر سرور توربو [لغو⛔][جبران⏳] - 520,000 تومان 50000/100 فعال
توییتر لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
658 لایک توییتر سرور سیگنال - 150,564 تومان 10000/10 فعال
659 لایک توییتر سرور نیترو - 232,000 تومان 10000/20 فعال
657 لایک توییتر سرور فایر - 236,564 تومان 20000/20 فعال
660 لایک توییتر سرور توربو - 256,296 تومان 1000/20 فعال
توییتر ری توییت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
661 ری توییت توییتر سرور فایر - 183,236 تومان 50000/50 فعال
662 ری توییت توییتر سرور سیگنال - 188,748 تومان 30000/50 فعال
663 ری توییت توییتر سرور نیترو - 560,000 تومان 20000/10 فعال
فیس بوک فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
665 لایک پیج + فالوور سرور نیترو - 315,420 تومان 1000000/100 فعال
666 لایک پیج + فالوور سرور سیگنال - 340,000 تومان 10000/1000 فعال
668 فالوور پروفایل سرور سیگنال - 340,000 تومان 10000/1000 فعال
667 لایک پیج + فالوور سرور توربو - 360,000 تومان 200000/100 فعال
664 فالوور پروفایل سرور نیترو - 440,000 تومان 500000/1000 فعال
فیس بوک لایک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
669 لایک پست فیس بوک سرور فانتوم - 77,756 تومان 50000/50 فعال
671 لایک پست فیس بوک سرور سیگنال - 120,000 تومان 20000/100 فعال
672 لایک پست فیس بوک سرور نیترو - 172,000 تومان 100000/50 فعال
673 لایک پست فیس بوک سرور توربو - 200,000 تومان 40000/50 فعال
فیس بوک بازدید ویدیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
675 بازدید ویدیو فیس بوک سرور نیترو [3 ثانیه] - 28,000 تومان 10000000/500 فعال
674 بازدید ویدیو فیس بوک سرور توربو [3 ثانیه] - 37,028 تومان 10000000/1000 فعال
676 کامنت رندوم فیس بوک [Random] - 4,800,000 تومان 500/5 فعال
فیس بوک لایو استریم
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
677 بازدید لایو استریم فیس بوک [30 دقیقه] - 220,000 تومان 5000/100 فعال
678 بازدید لایو استریم فیس بوک [30 دقیقه] - 260,000 تومان 1000/50 فعال
فیس بوک کامنت / شییر / استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
680 شییر پست فیس بوک [Post Shares] - 184,000 تومان 10000000/500 فعال
681 کامنت دلخواه فیس بوک [Costum] - 4,800,000 تومان 500/5 فعال
ردیت سابسکرایب / فالوور پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
682 سابسکرایب ردیت - 481,600 تومان 100000/10 فعال
683 فالوور پروفایل ردیت - 848,000 تومان 15000/100 فعال
کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
684 فالوور میکس کلاب هاووس سرور تامکت [ظرفیت 2 کا] - 1,180,000 تومان 2000/100 فعال
685 فالوور میکس کلاب هاووس سرور نیترو [ظرفیت 6 کا] - 1,320,000 تومان 5000/50 فعال
686 فالوور میکس کلاب هاووس سرور توربو [ظرفیت 10 کا] - 1,600,000 تومان 10000/10 فعال
لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
687 فالوور پروفایل لینکدین - 1,180,000 تومان 50000/250 فعال
688 فالوور کمپانی لینکدین - 1,180,000 تومان 50000/250 فعال
689 لایک پست لینکدین - 3,680,000 تومان 2000/50 فعال
لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
690 لایک پست لایکی - 300,000 تومان 10000/10 فعال
691 بازدید پست لایکی - 368,000 تومان 50000/5 فعال
692 فالوور میکس لایکی - 920,000 تومان 10000/10 فعال
وب سایت ترافیک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
693 بازدید وب سایت مستقیم [Direct Visits] - 8,000 تومان 1000000/100 فعال
694 بازدید وب سایت از گوگل با کلمات کلیدی [Custom Keywords] - 8,000 تومان 1000000/100 فعال
695 بازدید وب سایت از Google - 8,000 تومان 1000000/100 فعال
696 بازدید وب سایت از Facebook - 8,000 تومان 1000000/100 فعال
697 بازدید وب سایت از Instagram - 8,000 تومان 1000000/100 فعال
698 بازدید وب سایت از YouTube - 8,000 تومان 1000000/100 فعال
699 بازدید وب سایت از Wikipedia - 8,000 تومان 1000000/100 فعال